Leiebetingelser

Ikke altid så morsomt, men viktig.

Vi i Lillehammer.Party mener man kommer langt med vanlig sunn fornuft. Allikevel er det viktig at du setter deg inn i våre leiebetingelser i sin helhet før du leier utstyr fra oss. Ved å leie utstyr gjennom Lillehammer.party bekrefter du at du har lest og godtatt våre leiebetingelser.

§ 1 Parter, plikter og rettigheter

Utleier er
Mork Profilering AS
Org nr: 921 700 156
Adresse: Brekkomsvegen 915
2634 Fåvang (Bare fakturaadresse)
Epostadresse: kontakt@lillehammer.party
Tlf: 415 60 890

Kunden er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kunde.

 1. Lillehammer.party er eid og drevet av Mork Profilering AS. Heretter kalt utleier
 2. Utleier plikter å teste, samt sjekke utstyr for eventuelle mangler før og etter utleie
 3. Kunden plikter å overse utstyr og sette seg inn i beskrivelse for bruk av utstyr før/ ved utlevering
 4. Kunden plikter å varsle utleier ved problemer eller mangler som skulle oppstå under leieperioden

§ 2 Utlevering og tilbakelevering

 1. Utlevering og tilbakelevering av utstyr skjer på avtal adresse, med mindre kunde har bestilt levering, henting eller har en egen skriftlig avtale med utleier.
 2. Kunden er ansvarlig for å hente bestilt utstyr til avtalt tid, eller gi tilstrekkelig med opplysninger for å muliggjøre levering.
 3. Ansvaret for utstyret skjer ved overlevering. Kunden er ansvarlig for skader på eller tap av utstyret frem til det er tilbakelevert.

§ 3 Levering, montering og henting

Utleier leverer bestillinger i Gudbrandsdalen og Lillehammer.

 1. Bestillinger med levering, montering og/ eller henting blir først bindende i det utleier aksepterer bestillingen. Utleier forbeholder seg retten til å kansellere bestilt levering ved kapasitetsproblemer.
 2. Utleier plikter å refundere beløpet for avvist leieforhold umiddelbart etter avslag.
 3. Kostnad for levering til annet sted i Norge gis etter avtale med utleier.
 4. Dersom levering, montering og/ eller henting krever at utleier betaler parkeringsavgift, så skal denne etterbetales av kunde til utleier. Bedriftskunder vil faktureres.

§ 4 Priser og betaling

 1. Alle priser på vår nettside er oppgitt er inklusiv merverdiavgift med mindre annet er spesifisert.
 2. Utstyr betales i det man fullfører en bestilling på vår nettside.
  1. Beløpet blir reservert på kundes konto frem til utleier har godtatt bestillingen. Først når bestillingen er godkjent av utleier er bestillingen bindende for begge parter.
 3. Bedriftskunder lag og foreninger blir fakturert
  1. Ved leieforhold over 7000,- vil minst 25% bli forhåndsfakturert
 4. Kunder som ønsker å betale med bankkort må kontakte oss via epost eller telefon
 5. Utleier tillater ikke bestillinger med en ordreverdi under 500,- inkl. mva.
 6. Kunden plikter å betale for hele den bestilte perioden, uavhengig om utstyret leveres før leieperioden er over.
 7. Kunden blir erstatningspliktig eller pådrar seg ekstra kostnader som følge av uhell, skader og brudd på våre leiebetingelser.
  Ekstra kostnader eller erstatningsansvar oppstår hvis:
  1. Tilbakelevering skjer senere enn avtalt
  2. Utstyr leveres ikke tilbake, eller er merkbart dårligere tilstand enn før leieperioden
  3. Kunden ikke melder fra om feil eller mangler han burde hatt kjennskap til etter leieperioden
  4. Kunden ikke er til stede ved avtalt tidspunkt for henting og/ eller levering leveringstidspunkt
  5. Sen avbestilling
  6. Kunden leverer tilbake tilgriset og/ eller skadet utstyr som fører til at utleier må foreta nødvendig rengjøring, nullstilling, ekstra kabelkveiling m.m.
  7. Andre klanderverdige forhold fra kunden som påfører utleier økonomisk tap.

§ 5 Bruk og oppbevaring av utstyr

 1. Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for klanderverdige forhold forbundet med kundes bruk av utleid utstyr
 2. Det er ikke tillatt å benytte fargebomber/pulverbomber/ UV-pulver eller annet pulver som svever i luften på arrangementer der utleiers utstyr er i bruk. Slik pulver trekker inn utstyret, og ødelegger høyttalerelementer, lamper og annet utstyr. Skader som følge av slike typer pulver belastes kunden fult ut. Unntak fra dette punktet krever skriftlig særavtale.
 3. Kunde plikter å oppbevare utstyr trygt, slik at det ikke oppstår unødvendig skade eller usettes for tyveri, brann, vannskader, fall eller klemskader m.m.

§ 6 Angrerett, avbestilling og endring av bestillinger

§ 6.1 Angrerett

Ved å bestille utstyr annerkjenner kunde at det ikke er angrerett på leieforholdet, da avtale om leie er fastsatt med bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av leieforholdet jf. Angrerettloven §22.

Ønsker kunde å avbestille eller gjøre endringer i sin bestilling, skal dette gøres i henhold til våre leiebetingelser §6-2, §6-3 og §6-4

§ 6.2 Avbestilling av utstyr bestilt gjennom vår nettside

 1. Privatpersoner har krav på full refusjon dersom bestillingen avbestilles innen 14 dager før leieperioden starter. Etter 14 dager kan man når som helst avbestille leieforholdet uten refusjon.
 2. Bedriftskunder har krav på full refusjon dersom bestillingen avbestilles innen 30 dager før leieperioden starter.
 3. Kunden plikter ikke å hente utstyr, og kan avbestille uten refusjon når som helst
 4. Ved klanderverdige forhold fra utleier kan kunden kreve opp til full refusjon avhengig av omstendighetene

§ 6.3 Endring av avtale

En endring av en avtale er å anse som en avbestilling, da utleier nødvendigvis ikke kan gi utleie på samme vilkår på det nye tidspunktet. Utleier etterstreber allikevel å være fleksibel etter beste evne. Følgende vilkår gjelder for endring av bestillinger:

 1. En avtale om endring må være.
  Skriftlig avtaler kan inngås via
  1. Epost
  2. SMS
  3. Kontrakt
  4. Vårt kundeområde
 2. Kunden mister retten til refusjon ved avbestilling på en bestilling som er endret, uansett tidspunkt for avbestilling.
 3. Eventuelle ufravikelige kostnader for utleier i forbindelse med den endrede bestillingen, vil belastes kunden i sin helhet uavhengig av endringstidspunkt
 4. Dersom utleier skal levere, montere og/eller hente utstyr er flytting av lokasjon å betrakte som avbestilling, da det nødvendigvis ikke er mulig å gi samme vilkår for ny lokasjon.

§ 6.4 Avbestilling av andre varer og tjenester

Ved totalproduksjoner og andre varer og tjenester som ikke er bestilt gjennom vår nettside får kunden tilsendt egne leiebetingelser.

§ 7 Reklamasjon

 1. Reklamasjon må inneholde komplett informasjon om omstendighetene samt, eventuell dokumentasjon i form av bilde/ video
 2. Alle reklamasjonssaker må sendes via epost til kontakt@lillehammer.party, bruk ordrenummer som emne på eposten
 3. Reklamasjonsskjema må være sendt innen en uke etter endt leieforhold. Vi aksepterer reklamasjoner inntil to uker etter utleie dersom kunden varsler om at de ønsker reklamere innen første uke.
 4. Kunden skal melde fra om feil og mangler så snart de er oppdaget, uansett tid på døgnet
 5. Retten til reklamasjon faller bort ved mistanke om at mangelen er forårsaket av kunden. Det kan derfor være for sent å melde fra om mangler etter endt leieperiode.

§ 8 Satser for mislighold av leiebetingelser eller andre klanderverdige forhold

 1. Utleier arbeider med en timesats på 850,- eks. mva.
 2. Utstyr som ikke leveres tilbake faktureres med full leiepris frem til det leveres tilbake
 3. Utstyr som ikke er levert tilbake innen 7 dager etter endt leieperiode ansees som tapt, og kunden gjøres ansvarlig for utleiers utgifter forbundet med anskaffelse av nytt tilsvarende utstyr. Leverandørens veiledende utsalgspris legges til grunn for erstatningsbeløpet.
 4. Om utstyret levers tilbake senere enn 7 dager etter endt leieperiode forbeholder utleier seg retten til å likevel kreve dekning dersom utleier alt har anskaffet nytt tilsvarende utstyr.
 5. Dersom utstyret ikke er levert tilbake innen avtalt tid, og utstyret er reservert av andre, er kunden ansvarlig for merutgifter utleier har i forbindelse med å oppfylle det/de andre leieforholdet/ene.
 6. Ved grov uaktsomhet eller bevist påføring av skader vil kunden bære hele det økonomiske ansvaret for anskaffelse av nytt tilsvarende utstyr
 7. Vask, reparasjon eller annet ekstra arbeid forbundet med leieforholdet som følge av til tilgrising eller hærverk faktureres etter vår timesats for hver påbegynt time. Eventuelle deler tilkommer til kostpris med et 5% påslag
 8. Verdien av utstyr som må erstattes beregnes ut fra forhandleres utsalgspriser
 9. Utleiers ventetid som følge av at kunde ikke møter til avtalt tid faktureres etter vår timesats etter brukt tid

§ 9 Konfliktløsning

Konflikter vedrørende produkter eller tjenester levert av utleier eller tvilstilfeller ved våre leiebetingelser skal løses ved mekling. Dersom mekling ikke når frem skal konflikten fremmes for norsk rettsvesen.

§ 10 Øvrige bestemmelser

 1. Kunden må være over 18år. Legitimasjon må kunne vises til utleier ved henting av utstyr.
 2. Kjøpslovens alminnelige bestemmelser gjelder i tillegg til punktene i våre leiebetingelser.
 3. Framleie av utleiers utstyr er forbudt uten at det er avtalt med utleier
 4. Utstyret skal under noen omstendighet ikke transporteres ut av Norge
 5. Utstyr tilhører til enhver tid utleier, og kunden er ansvarlig for å behandle dette i løpet av leieperioden. Dette innebærer forsvarlig bruk, transport og oppbevaring av utstyret
 6. Utstyr skal tilbakeleveres i samme tilstand som det ble hentet
 7. Utleier skal når som helst kunne gis adgang til å besiktige utleid utstyr
 8. Utleier er ikke ansvarlig for hvordan utleid utstyr benyttes. Kunden skal alltid opptre forsvarlig, i tråd med lover og svare for egen bruk av utstyret
 9. Ved særavtaler forplikter kunden seg til å fult ut å følge opp avtalene. Ved mislighold vil eventuelle avslag trekkes tilbake og fordeler opphøre. Kunden må tilbakebetale eventuelle rabatter gitt i tidligere leieforhold.
 10. Utleier kan når som helst endre priser, betingelser og gjeldende informasjon på sin nettside. Eventuelle endringer har ikke tilbakevirkende kraft for allerede inngåtte leieavtaler.
 11. Ved tyveri av utleid utstyr skal kunde selv varsle politi og anmelde hendelsen. Utleier skal umiddelbart varsles via telefon.
 12. Kunden oppfordres på det sterkeste til å ha innboforsikring eller lignende dersom man skulle oppleve tyveri, brann eller andre forhold som gjør tilbakelevering av utstyret umulig. Kunden er erstatningspliktig ovenfor utleier for tapt utstyr uansett årsak.
 13. Utleier forbeholder seg retten til å nekte utlevering av utstyr ved mistanke om at leieforholdet vil medføre brudd på våre leievilkår. Dette gjelder også retten til å nekte utlevering av utstyr til personer som tidligere har brutt våre leiebetingelser.

§ 11 Personvern

Ved å leie utstyr godtar du at utleier behandler informasjon og kundeforhold i henhold til vår personvernerklæring

Sist oppdatert 01.05.2024